ثبت نام در پانسیون

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

نام پدر (الزامی)

کد ملی

شماره همراه دانش آموز

شماره منزل

شماره همراه پدر

مقطع تحصیلی دوم دبیرستان سوم دبیرستان چهارم دبیرستان

رشته تحصیلی ریاضی تجربی انسانی هنر زبان

مدرسه

معدل

میانگین تراز کانون

عکس 3*4

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)